Ing. Magda Cigánková-Fialová

Studie sadu Milady Horákové

Název: Studie sadu Milady Horákové
Lokalita: Ostrava – Moravská Ostrava
Projekt: 2010
Objednatel:  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MOTO

"MÍSTO KRÁČÍ OD HISTORIE PŘES PŘÍTOMNOST BEZ PŘEDSUDKŮ A ZATÍŽENÍ MINULOSTÍ, KTERÉ SE NEZŘÍKÁ, ALE PŘIZNÁVÁ JI, AKCEPTUJE A VYPOŘÁDÁVÁ SE S KŘIVDAMI, ABY MOHLO SLOUŽIT A POVZNÁŠET DUCHA BUDOUCNOSTI."

Sad Milady Horákové je velmi zvláštní, specifický a cenný prostor zeleně uvnitř města. 
Cílem obnovy je tento prostor pozvednout na plně funkční městský park sloužící pro všechny věkové kategorie obyvatel.

Sad má všechny předpoklady se tímto místem stát hlavně pro svou nádhernou vzrostlou zeleň. Vzhledem k poloze a minulosti místa jsme k návrhu na jeho úpravu pohlížely ze dvou hlavních odlišných pohledů – kompozičního a funkčního, tak aby zde vznikl, jak park pro aktivity obyvatel různého věku, tak i místo které své pohnuté minulosti nezůstává nic dlužno.

V současné době chybí parku viditelně definovaná prostorová kompozice. Myslím tím, že zde není důstojně koncipována středová osa, na níž by viditelně a logicky navazovaly ostatní, které by základní kompoziční hledisko definovaly a podtrhly prostorové uspořádání celého prostoru a hlavních pěších tras. Z minulosti zde zůstalo částečné kompoziční členění z hlediska místa, kde byl městský a židovský  hřbitov a definuje zde několik os, s nichž hlavní je naproti krajského úřadu a dříve na ní bylo kubistické krematorium od architekta Vladislava Hofmana, stojící přibližně na místě současného rabata vytvořeného z vodního prvku.  Z toho důvodu je zde nově navržená osa v hlavním parteru vycházející od budovy krajského úřadu přes celý parter jeho rozšířenou centrální část s vodou a je zakončena vertikálním prvkem s popisem událostí tohoto místa. Tento centrální parter bude patřit do vrstvy městského hřbitova, kterou jsme se rozhodly přiznat a vyjít tak z minulosti. V kruhové části, kde dříve bylo krematorium a dnes je záhon s květinami, je navržen otisk minulosti v podobě půdorysu Hofmanova krematoria. S půdorysem jsme jsi pohrály a bude ztvárněn hlavně v dlažbě, ale taky plasticky. Vstupní část se schody nahradí vodní plocha do níž budou vcházet schody, po nichž do čtvercového prostoru bude vtékat voda. V centru stavby byly lavice. Ty jsou modifikovány do žulových kostek temně šedé barvy a budou sloužit jak esteticky, tak i k posezení. Vodní proud bude mít počátek na severní straně, odkud bude vycházet proud vody končící v obdélníkové hladině menší vodní plochy a jako by podtékal pod dlažbou bude proud vycházet v místě schodiště a po něm vtékat do větší vodní plochy. Voda se bude dále akcentovat 14ti zemními střiky na ose parteru v místech křížení. Do části kolem parteru, která bude formální jsme přestěhovaly i sochy se zapadlých částí parku. Sochy budou nepravidelně rozmístěny podél osy v různých vzdálenostech a ke každé povede 20cm široký pás zapuštěný do povrchu z litého betonu s otiskem autora a roku vzniku. Tento pás bude ve výrazné krvavě červené barvě. Podél pásu budou v šířce 60cm vysázeny hustě cibuloviny pro umocnění jarního efektu.

Poslední věci v hlavním parteru je prodloužení pravého chodníku vedoucí středem dětského hřiště. Je to z důvodu navrácení vyváženosti kompozičního rozložení formální části. Tím se hlavní pevné části kompozice uzavřou v harmonii a dál se může rozvíjet funkce sadu pro návštěvníky.

Další důležité hledisko je funkční. Funkce definují následný provoz parku a jeho způsob využití.
Provedl se průzkum vnějších a vnitřních vztahů území. Sad má velkou spádovou oblast obyvatel, kteří zde tráví svůj volný čas, ale i jen projíždí, nebo prochází.

Vnější vztahy znamenají návaznost na okolí, svými vstupy, celkovým vnějším působením objektu a akceptací budoucích známých změn v okolí, jako je rekonstrukce Domu kultury a výstavba nové knihovny. Bylo nutné vymezit hlavní a vedlejší vstupy včetně informací, které při příchodu do parku lidé dostanou a budou tak srozumění s řádem a prostorovým uspořádáním – vnitřními vztahy území. Na příklad maminky s dětmi se dozví, kde se budou pohybovat lidé se psy a kde je naopak klidový prostor a hřiště. Lidé jedoucí na kolech po cyklostezkách budou mít vymezen průjezd a budou vědět do kterých částí nesmí.

Vnitřní vztahy území dělí prostor na formální, aktivní a klidový.
Formální část parkové úpravy je jak již jsme uvedly kolem hlavní osy naproti krajského úřadu, kde již dnes je.
Aktivní prostor je hlavně v severní části parku. Začíná na východě, kde je navržena sestava hřišť od 2 až do 100let. Pokračuje okruhem s červenou linkou, kde se bude běhat, jezdit na bruslích a učit děti na kole, koloběžce. A končí na západě loukou pro míčové hry a frisbí.

Klidová část bude patřit procházkám, posezení s pohledy na umělecká díla, dvojicím a piknikům. 
Dobré vnitřní uspořádání sadu tak bude minimalizovat křížení jednotlivých aktivit a vzájemnému negativnímu ovlivňování.
Vzhledem k faktu, že sad byl 10.5.1994 zaevidován jako významný krajinný prvek je zde omezení při kácení dřevin a zvyšování podílu výstavby.

Pro dobré fungování provozu jsou nutné i důstojné veřejné záchody s přebalovacím místem a také lepší formu občerstvení. V rámci studie navrhujeme v budoucnu bufet na severní straně parku přestavět na zázemí s celoroční kavárnou s terasou, která bude situována směrem do parku, aby jsi návštěvníci užili pohledu na park, a ne na ulici Varenskou jak je tomu nyní. V jižní části se bohužel nedá nic dělat s neestetickou restaurací Astra, protože je i včetně pozemků v soukromých rukách. Proto v rámci studie naznačujeme budoucnost amfiteátru, která je nulová a navrhujeme zde multifunkční pavilon s panoramatickou restaurací a prostorem pro otevřenou scénu, kde by se dalo sedět na přilehlé louce. Hlavně je nutné celý prostor otevřít směrem do parku, aby se hluk nelinul k nemocnici. Mohly by zde tak být venkovní promítání a komornější koncerty. Jako poslední jsme hodně uvažovaly nad budoucností minigolfu, který je v dobrém stavu. Měl by se nově oplotit a znovu uvést do chodu.

Cílem výše popsané studie je, aby se sad celkově zpřehlednil, zjednodušil pro údržbu a lidé zde chodili trávit čas a ne jen zde procházeli nebo venčily psy. Místo pro volné pobíhání psů v parku záměrně není a dalo by se vymezit v prázdné židovské části. Je to dáno tím, že park je malý na takovou aktivitu a na okrajích obvodu je prázdných míst se zelení dostatek pro tuto činnost.

Galerie